دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : بابک   عباسی

پست الکترونیکی : abbassi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه غرب
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فلسفه دین

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فلسفه

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/07/01

بابک عباسی

بابک عباسی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^